Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, chiều ngày 05/12/2018, Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Bá Hảo, Trưởng phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra công nhận huyện Quế Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ năm 2018

Về tham dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra, đơn vị được kiểm tra huyện Quế Sơn gồm có:

          + Đ/c: Nguyễn Văn Thắng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện Quế Sơn; các thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập GD – XMC của huyện Quế Sơn;

          + Tập thể lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác PCGD-XMC Phòng GDĐT Quế Sơn;

          + Đại diện lãnh đạo các trường MG, TH, THCS và cán bộ phụ trách công tác PCGD-XMC 14 xã, thị trấn trong huyện.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện Quế Sơn và Lãnh đạo Đoàn Kiểm tra

 

 

 

Quang cảnh hội trường trong buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra

 

 

 

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, Ông Phạm Minh Thành, Chuyên viên phòng QLHSSV-PC của Sở GDĐT, Thư ký Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra và thông báo bảng phân công nhiệm vụ kiểm tra của các thành viên.

 

 Ông Phạm Minh Thành, Chuyên viên phòng QLHSSV-PC của Sở GDĐT, Thư ký Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra 

 

Thay mặt Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện Quế Sơn, Thầy Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, Phó Trưởng phòng GDĐT trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập GDTH - XMC và Phổ cập GD THCS năm 2018 trên địa bàn huyện.

 

 

Thầy Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, Phó Trưởng phòng GDĐT trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập GDTH - XMC và Phổ cập GD THCS năm 2018

 

Sau đó Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ công tác PCGD-XMC của 14 xã, thị trấn và kiểm tra thực tế tại 3 đơn vị: Mẫu giáo Quế Châu, Tiểu học Quế An và THCS Quế Phong.

 

 

 

Hình ảnh Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra số liệu kết quả và hồ sơ minh chứng về công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018 của các xã, thị trấn

 

 

 

 

 

Hình ảnh Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra số liệu kết quả và hồ sơ minh chứng về công tác Phổ cập GDTH và XMC năm 2018 của các xã, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra số liệu kết quả và hồ sơ minh chứng về công tác Phổ cập GD THCS năm 2018 của các xã, thị trấn

 

Sau buổi làm việc, Ông Nguyễn Tấn Triều, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra thay mặt Đoàn Kiểm tra trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2018 của huyện Quế Sơn.

 

 

Tiếp theo là phần phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện về nội dung giải trình làm rõ kết quả đạt được trong năm 2018, đặc biệt là nêu được các nguyên nhân của vấn đề tồn tại như: số lượng đội ngũ giáo viên cấp học Mẫu giáo; đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học,...

 

 

Thầy Lê Tin, Phó Trưởng phòng GDĐT phát biểu ý kiến giải trình tại buổi kiểm tra

 

 

 

Thầy Phan Duy Phương, HUV, Trưởng phòng GDĐT, Phó Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện tham gia phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Kết thúc buổi kiểm tra, Ông Nguyễn Bá Hảo, Trường phòng GDTH, Trưởng Đoàn Kiểm tra, kết luận về kết quả kiểm tra:

 

 

Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và đối chiếu với số liệu cập nhật trên hệ thống phần mềm Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ của huyện Quế Sơn. Theo đó, năm 2018, huyện Quế Sơn đã duy trì được kết quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục THCS và công tác Xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo phổ cập của 14 xã, thị trấn huyện Quế Sơn đã ứng dụng tốt phần mềm Phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu Phổ cập giáo dục và Xoá mù chữ theo quy định. Kết quả cụ thể:

          - Về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2018 là năm thứ năm, huyện Quế Sơn có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ 100%;

          - Về Phổ cập giáo dục tiểu học, có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn mức 3, tỉ lệ 100%; huyện Quế Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2018.

          - Về công tác Xóa mù chữ: 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 2 tỉ lệ 100%; huyện Quế Sơn đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2018.

          - Về Phổ cập giáo dục THCS: Có 02 xã đạt chuẩn mức độ 2, tỉ lệ 14,28% (Quế Hiệp, Quế Xuân 2), 12 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3, tỉ lệ 85,72%; huyện Quế Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2018./-

 

                               PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẾ SƠN