Công đoàn tổ chức tham quan giải ngoại nhân ngày 20-10